top of page
GDPR
GDPR

O ochraně osobních údajů stručně a jasně.

 

Ač ochrana osobních údajů u nás platí od roku 1992, ač úřad zřízený zákonem o ochraně osobních údajů kontroluje povinnosti tímto zákonem uložené už téměř dvě desetiletí, pro mnohé, kteří si se zákonem starosti nedělali, jako by šlo o novou věc.


Pod vlivem kampaně rozpoutané kolem obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), hlavně za účelem zisku řady poradenských firem, se podivují, s jakými novinkami ten zatracený Brusel opět přichází. Kampaň přitom provází řada nesprávných a zavádějících informací, šířených v médiích a zaznívajících i na některých přednáškách. Pro mnohé jsou nesrozumitelné i termíny, které zákon používá, například „zpracování osobních údajů“, což jsou operace s osobními údaji prováděné a pouze na ně se tato ochrana vztahuje. Tedy ne na každé použití údaje nějakého člověka v jakékoliv situaci, jak se často mylně domnívají ti, kdo ochranu osobních údajů ztotožňují s ochranou osobnosti podle občanského zákoníku. Dalšími podobnými pojmy jsou třeba „subjekt údajů“, což je člověk, o jehož údaje jde, „správce“, což je ten, kdo operace s osobními údaji provádí, buď z vlastního rozhodnutí, nebo proto, že je to jeho zákonnou povinností, a „zpracovatel“, což je někdo jiný, koho správce prováděním takové činnosti pro něj smlouvou pověří.


Pokusme se proto, bez použití těchto termínů a s ještě přípustným zjednodušením ve čtyřech bodech popsat to základní, co je třeba pro ochranu osobních údajů udělat a co nového k tomu přidává obecné nařízení o ochraně osobních údajů.


1. Důvod
Abychom mohli o nějaké kategorii lidí, například našich zákazníků nebo zaměstnanců, získávat a používat jejich údaje, musíme k tomu mít nějaký (právní) důvod. Velmi často jím bývají smlouvy, které s nimi uzavíráme. Pracovní smlouvy se zaměstnanci, kupní nebo jiné smlouvy se zákazníky.


Takovým důvodem je samozřejmě také zákon, který to ukládá, např. při vedení evidencí občanů státními orgány, ale i při vedení účetní a mzdové evidence v soukromé firmě. V některých případech může být důvodem ochrana našich práv, např. hlídá-li kamera náš cenný majetek před zlodějem nebo vandalem. Jindy to může být veřejný zájem na informacích o určitých osobách, zejména veřejně známých nebo veřejně činných.


Takové informace a jejich používání ale nemohou nepřiměřeně zasahovat do jejich soukromého života. Nenajdeme-li žádný z těchto důvodů, a přece bychom chtěli údaje o lidech získávat, např. o tom, jakému našemu zboží budou dávat přednost, je třeba je požádat, zda s vedením takových údajů budou souhlasit. Musíme ale mít na paměti, že souhlas je dobrovolný, nemůže jím být podmiňováno uzavření smlouvy, a když ho zákazník odvolá, má právo, aby byly takové údaje vymazány.


Když už si zákazník od nás něco koupil nebo objednal, nemusíme získávat jeho souhlas k zaslání další nabídky našeho zboží nebo služeb, nejčastěji zasílané na jeho e-mail. Jakmile však odpoví, že o takové obchodní sdělení nestojí, je nutné zasílání nabídek na jeho adresu ukončit. Není-li dán jiný důvod ke zveřejňování v databázi uchovávaných osobních údajů, např. kontaktních údajů zaměstnance do zaměstnání pro kontakt se zákazníky, je ke zveřejňování osobních údajů také třeba získat souhlas. Zvláštní důvody je třeba mít k tomu, abychom mohli získávat a používat kategorie údajů, které by mohly být zneužívány k diskriminaci lidí, např. údaje o zdravotním stavu.


2. Zásady
Vždy bychom si měli nejprve uvědomit, proč údaje o nějakých lidech potřebujeme nebo chceme získávat. Z toho je pak třeba vyjít při požadavku na poskytnutí údajů, abychom zbytečně o těch lidech nezaznamenávali informace, které vlastně vůbec nepotřebujeme. Rozsah údajů by tak měl být jen minimální, abychom dosáhli toho, co jsme si stanovili. Měli bychom dbát na to, aby získávané údaje byly přesné a jejich přesnost ověřovat. Možnost ověřit přesnost údajů z občanského průkazu dotyčné osoby není vyloučena, kopírování občanského průkazu i pasu je však až na zákonem stanovené výjimky nepřípustné.


Zaznamenané údaje nemohou být využívány v rozporu s původním cílem. Například na záznamu kamery je uložena spousta obrazových informací o všech osobách, které do sledovaného prostoru vstoupily. Jsou po přiměřenou dobu uchovávány, aby případně bylo možné policii doložit informace o pachateli trestného činu. Nemohou být ale využívány k nedůvodnému sledování sousedů, třeba jen proto, že si někdo neočistil boty, nebo k nepřiměřenému kontrolování zaměstnanců na pracovišti.


Další zásadou je mít údaje jen tak dlouho, jak je potřeba. Ta doba se může v různých případech hodně odlišovat. Od několika dnů záznamu kamery, kdy je zřejmé, že se v té době nic mimořádného nestalo, až po desítky let u zákonem stanoveného uchovávání některých dokumentů, třeba mzdových listů. Ne vždy končí doba nutná k uchovávání všech údajů ukončením nějaké činnosti, např. ukončením pracovního poměru nebo naplněním smluvního ujednání. V úvahu je třeba brát jak lhůty stanovené zákonem pro uchovávání některých dokumentů, tak případné promlčecí lhůty pro možnost podání soudní žaloby a v případě listinných dokumentů i lhůty skartační.


3. Informace
Nejvíce nedorozumění a stížností vzniká z toho, že lidé nedostanou dostatečnou informaci o tom, proč své osobní údaje poskytují a co se s těmito údaji bude dále dít, komu budou případně předány. Již při získávání údajů je proto třeba dotyčnému člověku takové informace poskytnout, nejlépe v písemné podobě, ať již v místě, kde k získání údajů dochází nebo i prostřednictvím webových stránek.


Vyhovět je třeba i dalším právům, která mohou lidé uplatnit, jestliže jejich osobní údaje uchováváte a používáte. Právo na poskytnutí informací o svých údajích mají nejen ve chvíli jejich poskytnutí, ale mohou se dotázat i kdykoliv později. Pokud se to nedotkne práv jiných osob, má každý právo i na poskytnutí kopie svých údajů. Za další kopii už ale můžete požadovat přiměřený poplatek. K dalším právům patří i právo na opravu nepřesných údajů, právo vznést námitku, např. proti dalšímu zasílání marketingových nabídek, a také právo na výmaz údajů, ale pouze pokud není jiný důvod pro jejich další uchovávání.


4. Zabezpečení
Pokud máte údaje lidí jen na listinných dokumentech a ne v počítači, vztahuje se na ně ochrana  jen v případě, že jsou vedeny formou evidence fyzických osob.


Je třeba, aby listinné dokumenty, pokud se s nimi nepracuje, byly uchovávány v uzamčené zásuvce stolu nebo v uzamčené skříni a nebyly ponechávány v neuzamčené místnosti, pokud z ní odchází ten, kdo s nimi má pracovat. K údajům uloženým v počítači nebo jiném elektronickém zařízení může mít na základě správně zvoleného hesla přístup vždy jen ten, kdo je pověřen, aby s určitými údaji pracoval. U větších a složitějších systémů je také třeba pořizovat elektronické záznamy, které umožňují určit a ověřit, kdy, kdo a z jakého důvodu údaje používá, tzv. logy.


Pravidla bezpečnosti je třeba zachovávat i u elektronických prostředků používaných při různých cestách, např. je neponechávat bez dozoru v automobilu. Osobní údaje musejí být odpovídajícím způsobem zabezpečeny i při jejich přenosu elektronickými prostředky. Je nutné si uvědomit, že běžná emailová komunikace není příliš bezpečná. Někdy je dokonce přirovnávána k ekvivalentu korespondenčního lístku. V některých případech je tak vhodné zvolit bezpečnější formu přenosu informací, např. jejich šifrováním. Šifrovaný soubor lze zaslat i méně zabezpečenými formami komunikace. Vždy je nutné zvážit vhodnost zasílání nikterak nezabezpečených dokumentů obsahujících větší penzům osobních údajů (či citlivých) prostřednictvím freemailových služeb. Neznamená to však, že by nebylo možné nikdy použít freemailovou službu, např. pokud jde jenom o jednoduchou domluvu se zákazníkem či zaslání nikterak rizikových informací.


Pokud osobní údaje, např. svých zákazníků nebo zaměstnanců, předáte někomu jinému, aby s těmito údaji pracoval pro vás a místo vás, musíte s ním uzavřít smlouvu, ve které se zaváže, že bude údaje chránit stejně jako vy. Bez takové smlouvy byste pro předání údajů jiným osobám mimo firmu nebo organizaci museli získat souhlas dotčeného člověka, pokud nejde o požadavek policie nebo jiného státního orgánu, který má právo si údaje potřebné pro svoji činnost vyžádat a je povinnost mu je poskytnout.


5. Co nového k tomu přidalo obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)?
Pro menší firmu, která vede jen evidenci smluv se svými zákazníky a evidenci zaměstnanců, toho není zas až tak mnoho.

Záměrná a standardní ochrana osobních údajů, přístup založený na riziku – všichni.
Jednou ze skutečných novinek, které GDPR přineslo, je záměrná a standardní ochrana. Má formu povinnosti správce, ale její reálný obsah se určuje u každého správce a někdy i zpracování. Tento obsah naplňuje zadání náležitě provádět zásady ochrany a zabudovat do zpracování záruky, což v souhrnu povede ke splnění požadavků vyplývajících pro správce z celého obecného nařízení.

Zpracování osobních údajů mohou být velmi rozdílná, od případně jen manuálně vedené evidence zákazníků živnostníka po vyúčtování poskytnutých služeb po informační systém velké nemocnice s údaji o zdravotním stavu tisíců pacientů či rozsáhlé automatizované vyhodnocování chování uživatelů pro marketingové účely.

K této rozdílnosti přistupují různě závažná i různě pravděpodobná rizika pro práva a svobody lidí, kterých se tyto údaje týkají. Nejsou to pouze rizika úniku osobních údajů a jejich zneužití neoprávněnými osobami, rizikové může být nejen nedodržení povinností při zabezpečení osobních údajů, ale i nedodržení jiných povinností správce osobních údajů a jeho zaměstnanců. Shromažďování nadbytečných údajů zakládá nebo zvyšuje riziko jejich zneužití k jinému účelu i vlastními zaměstnanci správce, stejně jako nedostatečná kontrola zaměstnanců, např. logováním přístupů při automatizovaně prováděném zpracování.

Rizika je třeba posuzovat z hlediska zvoleného způsobu a prostředků zpracování, rozsahu a citlivosti údajů i možností a důsledků neoprávněného přístupu. Tato úvaha má být provedena už ve chvíli, kdy se správce rozhodne určité zpracování provádět. Na jejím základě přijatá technická a organizační opatření se nazývají záměrnou ochranou. Tato opatření mají současně zajišťovat, aby se pro konkrétní účel standardně zpracovávaly pouze nezbytné údaje po dobu nezbytně nutnou a nebyly bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu lidí. To je nazýváno standardní ochranou.

Povinnost záměrné a standardní ochrany má pro správce i jednu výhodu: dává správci prostor a volnost při úvahách, jaká opatření přijmout, např. ve srovnání s dříve zákonem stanoveným povinným logováním každého automatizovaného zpracování. S větší volností je ovšem spojena i větší odpovědnost za přijatá opatření.

 

Záznamy o činnostech – všichni
Bude třeba vést záznamy o činnostech, které se s osobními údaji provádějí. Lze doporučit připravit si na to formulář s kolonkami a do nich zapsat informace požadované v článku 30 GDPR (záznam o evidenci smluv, o evidenci zaměstnanců, případně o slevovém programu pro zákazníky aj.). Takový zápis by pak neměl trvat déle než 10 - 15 minut.


Ohlašování případů porušení zabezpečení – všichni
Druhou obecně platnou povinností je ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů podle článku 33 GDPR (do 72 hodin od zjištění takového incidentu). Hlásit je třeba závažné incidenty s předpokládanými závažnými důsledky, ne když se z papírově vedené evidence omylem založí jeden papír do jiného šuplíku, kde se za hodinu najde. Pokud dojde k úniku dat, např. v bance, kde máte uloženy peníze, a hrozilo by, že o ně můžete v důsledku toho přijít, bude mít banka povinnost oznámit to i vám, v krajním případě i veřejným oznámením takového závažného incidentu.


Kodexy a osvědčení – dobrovolně
Pokud v některých odvětvích, např. při podnikání, dochází ke stejným nebo velmi podobným činnostem s osobními údaji, může pro to být, např. profesním sdružením, vypracován kodex chování. Přihlášení se k takovému kodexu dokládá snahu být v souladu s obecným nařízením, není však povinné, stejně jako osvědčení o ochraně osobních údajů, o které bude možné požádat, ale povinné rovněž nebude.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – jen někdo
Úřady a jiné orgány, které rozhodují o právech občanů, a patří k nim i školy, budou muset jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, osobu, která se bude této problematice věnovat a upozorňovat na případné nedostatky. Předpokládá se, že bude problematice ochrany osobních údajů v příslušném odvětví rozumět. Pověřencem může být jak vlastní zaměstnanec, tak externista. Poměrně široce tak lze využít možnosti, že jeden pověřenec bude moci takovou činnost vykonávat pro více úřadů, škol, ale i nemocnic, protože ty také budou mít povinnost pověřence jmenovat z hlediska velkého množství údajů o zdravotním stavu pacientů v informačním systému nemocnice. Pověřencem ale nemůže být šéf organizace nebo oddělení informatiky, protože by byl ve střetu zájmů.


Posouzení vlivu a konzultace s Úřadem – jen někdo
Stejně jako jmenování pověřence není ani posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů povinností obecně platnou, týká se těch, kdo hodlají provádět s osobními údaji rozsáhlé rizikové operace, spočívající například v rozsáhlém profilování lidí prostřednictvím internetu, při kterém jsou pro marketingové účely získávány podrobné informace o jejich soukromém životě, nebo rizikovost spočívá ve využití nových technologií používaných, např. na velké množství údajů o zdravotním stavu pacientů.  Seznam těchto operací bude Úřadem pro ochranu osobních údajů zveřejněn.


Sankce – vždy přiměřené
Flagrantního porušení obecným nařízením stanovených povinností při takových rizikových operacích prováděných ve velkém objemu dat, zpravidla velkými nadnárodními společnosti, se mohou týkat maximální, obecným nařízením stanovené sankce, dosahující značných částek. Strašit takovými sankcemi menší firmu nebo školu je nesmysl, stejně jako vydávání horentních částek, podstatně převyšujících výši pokut Úřadem pro ochranu osobních údajů ukládaných za externí audity soulad s nařízením nezaručujícími. Případné sankce za porušení povinností obecného nařízení budou jako dosud přiměřené a v žádném případě nemohou být likvidační.

VRÁCENÍ PENĚZ
VRACENI PENEZ
Odstoupí-li pořadatel ze závažných důvodů od smlouvy, vrátí veškeré peněžní prostředky, to jest i peníze za zakoupené vstupenky, včetně nákladů na uspořádání akce. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon určuje způsob vracení. Finanční prostředky za vstupenky zakoupené online budou vráceny automaticky zpět na ten bankovní účet zákazníka, ze kterého byly vstupenky uhrazeny. Vstupenky zakoupené na prodejním místě je třeba na stejném prodejním místě i vrátit.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VOP

I. Základní ustanovení

1.     Společnost SAM Southern Agency Music vydává v souladu s řízením integrovaného managementu Všeobecné obchodní podmínky, jejichž nedílnou součástí je Reklamační řád. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici každému kupujícímu u společnosti SAM, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti s uvedením data platnosti.

2.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále téže jen „VOP“) upravují vztahy mezi zákazníkem (kupující/objednatel) a společností EPRIN spol. s r.o. (prodávající/zhotovitel). Tyto VOP se rovněž přiměřeně použijí na další smluvní vztahy mezi SAM a jejími smluvními partnery (např. dodavateli), pokud na tyto VOP příslušná smlouva odkazuje. VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších zákonů (dále téže jen „občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy, jejichž účastníkem je společnost SAM (dále jen „smlouva“), VOP se tak vztahují zejména na kupní smlouvy, smlouvy o dílo a přiměřeně též na další smlouvy, jejichž předmětem je prodej zboží či poskytnutí služeb společností SAM (dále jen „Prodávající“) zákazníkovi (dále jen „Kupující“). VOP jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy.

3.     Obsah, platnost a závaznost VOP pro smlouvu nejsou dotčeny existencí případných obchodních podmínek Kupujícího, resp. jiných obchodních podmínek, na které odkazuje Kupující.  Závaznost takových obchodních podmínek, které vydal Kupující nebo na které Kupující odkazuje, se vylučuje, pokud nebude výslovně statuárním orgánem Prodávajícího písemně potvrzeno jinak. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku s tím, že není-li způsobem dle předchozí věty sjednáno jinak, pro smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou platné a závazné vždy pouze tyto VOP.

4.     Případná odchylná ujednání smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP.

5.     Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit VOP. Taková změna je vůči Kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude Kupujícímu oznámena. Taková změna VOP se však nedotýká právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího dříve vzniklých.

6.     Prodávající je společnost SAM, se sídlem K. Štěcha 1201/6 370 05 České Budějovice, IČ 71140123,  která se zabývá především: zprostředkováním hudebních souborů a umělců, specializovaným maloobchodem, poradenstvím v oblasti hardware a software.

7.     Kupující je koncový uživatel a/nebo podnikající osoba, která má zájem o výrobky či služby poskytované Prodávajícím, a za tímto účelem uzavírá s Prodávajícím smlouvu. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové plnění smlouvy, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na dokladech.

8.     Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, ochranných známek, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

1.     Kupující uděluje Prodávajícím souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Kupujícího, a to pro účely plnění smlouvy, řešení záležitostí souvisejících se smlouvou a pro rozvoj dalších vzájemných obchodních vztahů. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje Kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uvedenému účelu a nebudou poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s dopravou zboží (sdělení jména a adresy či dalších kontaktní údajů pro dodání spedičním společnostem), při řešení situací se subdodavateli zařízení a komponent, a s výjimkou případů, kdy poskytnutí údajů vyžaduje zákon či orgán veřejné správy.

2.     Prodávající je oprávněn zveřejnit obecné informace za účelem referencí o prodaném zboží či provedených službách. V případě, že Kupujícím je podnikatelský subjekt, je Prodávající oprávněn za účelem referencí sdělit i identifikaci Kupujícího.

III. Provozní doba

1.     Obchodní prostory v sídle společnosti Prodávajícího jsou pro zákazníky otevřeny v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin nebo dle individuální dohody s odpovědnou osobou Prodávajícího.

IV. Ceny

1.     Ceny za zboží a služby jsou stanoveny dohodou obou smluvních stran dle ceníku Prodávajícího, cenové nabídky nebo informace o cenách. Individuálně sjednaná cena zboží nebo služeb mezi odpovědnou osobou Prodávajícího a Kupujícím má přednost před cenou ceníkovou. Ceny jsou uváděny bez příslušných sazeb DPH.

2.     Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou ceny plnění dle dříve uzavřené smlouvy a/nebo s úhradou ceny nebo části ceny za poskytnuté částečné plnění smlouvy, má Prodávající právo

a)    pozastavit plnění dalších dodávek zboží/služeb, aniž by se na něj vztahovaly jakékoliv sankce a následky stanovené zákonem nebo smlouvou pro opožděné plnění dodávek (smluvní pokuty, odpovědnost za škodu apod.), a zároveň

b)    požadovat dodání pozastavené či následující dodávky pouze proti platbě v hotovosti předem, a tento požadavek je Kupující povinen akceptovat, a zároveň

c)     na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a Kupující se je zavazuje zaplatit

d)    odstoupit od smlouvy v případě prodlení delšího 10 dní, a zároveň

e)    požadovat náhradu škody vzniklé Prodávajícímu nesplněním závazků Kupujícím.

3.     Uplatnění vady a nároků z vad plnění (reklamace) nezakládá právo Kupujícího pozastavit platbu za plnění Prodávající. Vady nemají za následek odklad povinnosti Kupujícího uhradit Prodávajícímu sjednanou cenu plnění Prodávajícího v plné výši.

V. Objednávání, uzavírání smluv, změny

1.     Kupující dostane zboží nebo službu za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží nebo zboží, které není standardně skladem, prodávající Kupujícímu potvrdí cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn změnit po dohodě s Kupujícím vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Změna ceny musí být písemně akceptována oběma stranami (alespoň formou e-mailu).

2.     Objednávat zboží nebo služby je možno následujícími způsoby

a)     elektronickou poštou na adrese pavelsamek76@gmail.com

b)     osobně

c)     dopisem

d)     telefonicky  +420 604 208 608

3.     Prodávající požaduje po Kupujícím provádět objednávky písemnou formou (e-mail, dopis) a uvést následující údaje:

a)     obchodní jméno a sídlo, příp. jméno a příjmení Kupujícího,

b)     IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,

c)     kód a název zboží dle ceníku nebo obdržené nabídky,

d)     jednotkovou cenu,

e)     způsob odebrání a dopravy,

f)      dodací adresu (místo plnění),

g)     požadovaný termín dodání,

h)     podpis osoby oprávněné objednávat zboží/služby.

4.     K uzavření smlouvy dojde výslovnou písemnou akceptací objednávky (návrhu smlouvy) ze strany Prodávajícího v této podobě: „Akceptujeme tímto Vaši objednávku (návrh smlouvy) a potvrzujeme ji v celém rozsahu.“ Pokud Prodávající neakceptuje objednávku (návrh smlouvy) v celém rozsahu, uvede rozsah, v jakém ji akceptuje. Odlišný způsob reakce na objednávku (návrh smlouvy) neznamená bez dalšího její akceptaci. Písemnou formou se rozumí i elektronická pošta (e-mail).

5.     V případě dodávek spotřebních materiálů (zboží) si Prodávající vyhrazuje právo, vzhledem k charakteristickým vlastnostem výrobní technologie, odchýlit se od Kupujícím specifikovaného množství, a to maximálně o -/+ 5 % z celkového jednorázově dodávaného množství jedné položky zboží.  Kupující se zavazuje uhradit cenu za skutečně dodané množství zboží.

6.    Pokud na straně Prodávajícího dojde ke změně termínů dodání, rozsahu plnění či jiných podmínek, oznámí to Prodávající bezodkladně Kupujícímu a smluvní strany dohodnou adekvátní úpravu podmínek.

7.    Pokud Kupující požádá Prodávajícího o úpravu termínů dodání, rozsahu plnění či jiných podmínek, smluvní strany dohodnou adekvátní úpravu podmínek dle svých možností.

8.    Změna závazně sjednaných smluvních podmínek musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami, a to výslovně a písemnou formou (např. e-mailem).

 

VI. Platební podmínky

1.     Kupní cena může být hrazena následujícími způsoby:

a)    platba v hotovosti při nákupu

b)    částečná nebo celková platba předem bankovním převodem

c)     na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

d)    platba na fakturu se splatností 10 dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednána ve smlouvě jiná doba splatnosti.

2.     Povinnosti Kupujícího uhradit Prodávajícímu kupní cenu, dopravné či jiné peněžité plnění podle této smlouvy jsou v případě bezhotovostní platby splněny okamžikem připsání celé ceny, Dopravného či jiného peněžitého plnění na bankovní účet Prodávajícího uvedeného v předmětném daňovém dokladu – faktuře. Není-li faktura předána spolu se zbožím, může být Kupujícímu zaslána v elektronické formě na e–mailovou adresu sdělenou Kupujícím.

3.     Prodávající je oprávněn pohledávky za Kupujícím postoupit a/nebo dát do zástavy i bez výslovného souhlasu Kupujícího.

VII. Dodací podmínky

1.     Prodávající se zavazuje řádně splnit smlouvu ve sjednaném rozsahu předmětu plnění. Splnění smlouvy ze strany Prodávajícího je závislé od řádné a včasné součinnosti Kupujícího, a to včetně dodržení sjednaných platebních podmínek. Při nesplnění povinnosti součinnosti (zejména nezaplacení zálohy, opožděná žádost o zapojení apod.) se dodací lhůta vždy za každé prodlení prodlužuje o dobu prodlení Kupujícího plus čtrnáct kalendářních dní. Dodací lhůta se prodlužuje také v případě, že bez zavinění Prodávajícího nastanou okolnosti, které způsobí, že zboží/služba nemůže být dodáno ve sjednané lhůtě, a to o dobu, po kterou takovéto okolnosti trvají.

2.     Kupující si může v objednávce (smlouvě) zvolit způsob dodání zboží:

a)     osobní odběr

Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) Kupujícím (statutárním orgánem společnosti, vedoucím zaměstnancem). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

b)     dopravní společností

i.      Kupujícímu bude účtována k objednávce cena za dopravu podle ceníku aktuálně smluvené dopravní společnosti nebo jiné Prodávajícím určené přepravní společnosti.

ii.      Termíny pro předání zboží dopravci jsou prodávajícím předem avizovány (telefonicky, písemně) a v případě změny je kupující neprodleně informován.

iii.      Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@eprin.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem Prodávajícímu. Pokud je Kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

3.     Prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle smlouvy jeho odevzdáním Kupujícímu. Odevzdání zboží Kupujícímu se rozumí předání zboží Kupujícímu u Prodávajícího, není-li sjednáno jinak. V případě, že se zboží dopravuje Kupujícímu, odevzdáním zboží se rozumí předání zboží prvnímu dopravci.

4.     Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice: Zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného Zboží a to ve středoevropských povětrnostních podmínkách. Balení nad tento rámec hradí Kupující zvlášť (speciální obaly, kontejnery atd.).

5.     Kupující je povinen řádně dodané Zboží převzít a jeho převzetí Prodávajícímu písemně potvrdit. A to zpravidla osobě, která provádí doručení Zboží, a zpravidla na dodacím listu. Nesplnění této povinnosti nemá vliv na předání zboží.

6.     V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je Kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží nebo se zvýšenými náklady vzniklými z důvodu jiného způsobu doručování.

7.     Důsledky jakýchkoliv změn v dodávkách provedených na žádost Kupujícího jdou k tíži Kupujícího, zejména potom zvýšení ceny, prodloužení termínu dodávky apod.

8.     Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení dodávek a nároků z nich plynoucích způsobené vyšší mocí – zejména neobvyklými povětrnostními podmínkami, neobvyklými dopravními situacemi, stávkami apod., tj. stavy, jejichž průběh nemohl prodávající svou činností účinně ovlivnit.

VIII. Výhrada vlastnictví, nakládání se zbožím

1.     Zboží a materiál a výrobky, které jsou součástí plnění Prodávajícího (dále též jen „Zboží“), zůstávají ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného uhrazení sjednané smluvní ceny, není-li výslovně a písemně sjednáno ve smlouvě jinak.

2.     Při nakládání se Zbožím (včetně jeho používání) je Kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z pokynů a informací, které jsou uvedeny na obalech zboží či v rámci dokumentace Zboží poskytnuté Prodávajícím.

3.     Kupující je oprávněn nakládat se Zbožím podléhajícím výhradě vlastnictví jen pro svou potřebu. Nesmí je dále prodat nebo dát do zástavy třetímu subjektu.

4.     Kupující není oprávněn Zboží, jehož cena není plně zaplacena, zpracovat, upravit nebo spojit ho s jinými věcmi.

IX. Dodavatelské doklady

5.     Společnost SAM využívá elektronické zpracování zasílaných dokladů, zejména faktur. 

 

X. Legislativní požadavky

1.     V souladu s právními předpisy ČR splňuje Prodávající veškeré požadavky týkající se životního prostředí, zejména plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů. V provozovně Prodávajícího jsou pro Kupujícího zřízena sběrná místa, kde je možno vyřazené elektrozařízení, jeho části, baterie nebo akumulátory odevzdat k ekologické likvidaci.

2.     Prodávající je součástí kolektivních systémů vykazování elektrozařízení, baterií akumulátorů a obalů.

XI. Záruční podmínky

1.    Záruční podmínky na zboží a služby se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího. Záruční doba na jakost na zboží typu hardware a software je 12 měsíců od data dodání, záruční doba pro spotřební materiál (etikety, karbonové pásky, termorazicí fólie apod.) je záruční doba 6 měsíců od data dodání, pokud není stanoveno jinak. 

2.    V případě pochybností platí záruční doba 6 měsíců od data dodání. Záruka se vztahuje pouze na Zboží, se kterým je nakládáno dle doporučení výrobce a Prodávajícího.

 

XII. Doporučené podmínky pro přepravu a skladování Zboží

1.     Zboží uloženo v nepoškozených, originálních obalech

2.     Relativní vlhkost běžného prostředí (50 +/- 5%)

3.     Skladováno při teplotě (22 °C +/- 2 °C)

4.     Skladování mimo dosah přímého slunečního záření, sálavého tepla

5.     Chráněno před zemní či jinou vlhkostí, znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením

6.     Spolu s produkty by neměly být uloženy látky, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla nebo rozpouštědla 

7.     Ukládání produktů charakteru samolepicích etiket a karbonových pásek v kotoučích horizontálně

8.     Spotřebovávání nejstarších skladových produktů jako prvních

9.     Znovu zabalení částečně spotřebovaných produktů do jejich originálních obalů

XIII. Odstoupení od smlouvy

1.     Bude-li Kupující v prodlení se zaplacením sjednané ceny (vč. sjednaných záloh či jednotlivých splátek) o více jak 10 dnů a/nebo bude-li Kupující v prodlení s poskytnutím jiné součinnosti pro plnění Prodávajícího (např. v souvislosti s převzetím plnění Prodávajícího či upřesněním podmínek dodání apod.) a tuto součinnost neposkytne ani v náhradní lhůtě na písemnou (e-mailem) výzvu Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.     Pokud Prodávající odstoupí od smlouvy, zavazuje se Kupující do 5 dnů od doručení oznámení o odstoupení vrátit na své náklady a své nebezpečí Prodávajícímu veškerá dosud obdržená plnění (Zboží), a dále nahradit Prodávajícímu veškerou újmu, která mu porušením smlouvy ze strany Kupujícího vznikla. Újmou se rozumí zejména veškeré náklady spojené s objednáním Zboží u dodavatele, náklady na dopravu Zboží, ušlý zisk a další náklady vzniklé v souvislosti s porušením smlouvy ze strany Kupujícího. Prodávající je oprávněn pohledávku z titulu práva na náhradu vzniklé újmy jednostranně započítat oproti pohledávce Kupujícího na vrácení již uhrazené části smluvní ceny.

XIV. Závěrečná ustanovení

1.     Pokud jakékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.

2.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2022 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek je na internetových stránkách www.sam-cb.net

ETICKÝ KODEX
ETICKÝ KODEX

Etický kodex a Stanovy spolku MMF Czech Republic, z.s.

MMF Czech Republic, z.s.
Celetná 595/17, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 08654743

Preambule 

MMF Czech republic z.s. (dále jen ,,MMF CR“ nebo ,,asociace“) je asociace hudebních manažerů a booking agentů ČR, která je přímo napojená na představenstvo mezinárodní organizace IMMF. MMF CR si bere za své cíle mateřské IMMF a dále je rozšiřuje o otázky, které se týkají zástupců českých umělců v podmínkách lokálního trhu. MMF CR je otevřená asociace a jejím členem se může stát jakýkoli profesionál v oblasti managementu a bookingu hudebních skupin a umělců, který splňuje podmínky přijetí.

Ty jsou určeny platnými stanovami asociace a etickým kodexem MMF CR, který vyjadřuje základní hodnoty asociace, platné pro všechny její členy, i samotný princip fungování profesionálů v hudebním průmyslu. Žádost o vstup do MMF CR automaticky znamená i přihlášení se k tomuto kodexu, které je považováno za jednu z nezbytných podmínek vzniku členství v asociaci. 

Etický kodex MMF CR 

Manažeři a booking agenti, členové MMF CR, budou vždy a v rámci svých nejlepších schopností:

 • Věnovat maximum potřebného času plnění dohodnutých závazků a povinností managementu v zájmu umělce, kterého zastupují, tak, jak tomuto zájmu obě strany rozumí.

 • Trvale rozšiřovat své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon požadovaných povinností managementu, jak byly s umělcem dohodnuty, a pro budování jeho kariéry ve všech jejích fázích.

 • Definovat umělci své povinnosti, závazky, odpovědnost a odměnu manažera/agenta, to vše pokud možno písemnou formou.

 • Zajistit, aby umělci byly známy relevantní finanční a právní záležitosti, případně jej odkázat na nezávislého odborníka třetí strany, specializujícího se na takové záležitosti.

 • Zajistit, aby sazba provize, dohodnutá s umělcem, byla v souladu s dobrými mravy a standardy hudebního průmyslu.

 • Zachovávat mlčenlivost v důvěrných záležitostech umělce a s maximální péčí a nezbytné míře používat ve vztahu k veřejnosti a třetím stranám citlivé informace.

 • Otevřeně a plně informovat umělce o jakémkoli střetu zájmů, ať už skutečném, kýmkoli takto vnímaném nebo potenciálním, ve spojení s výkonem své funkce a službami pro jeho další klienty/umělce.

 • Provozovat a řídit své vlastní manažerské podnikání i podnikání svého umělce profesionálním, transparentním, odpovědným a etickým způsobem.

 • Mít na paměti požadavky příslušné legislativy, ať už státní nebo místní, a fungovat v jejím rámci.

 • Respektovat osobnost a odlišnost všech umělců, partnerů, kolegů a crew co se týče národnosti, etnické příslušnosti, víry, pohlaví a sexuální orientace. dne 1.4.2020 v Praze.

Stanovy MMF CR

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek MMF Czech Republic, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Celetná 17, 110 00, Praha 1, IČ: 08654743

Čl. 2 Charakter spolku

MMF Czech Republic, z.s. je spolek hudebních manažerů a booking agentů ČR, která je přímo napojená na představenstvo mezinárodní organizace IMMF. MMF Czech Republic, z.s. si bere za své cíle mateřské IMMF a dále je rozšiřuje o otázky, které trápí zástupce hudebních skupin na domácí scéně v podmínkách lokálního trhu a know how. Jedná se o spolek dobrovolný, nevládní, v němž se spolčili manažeři aktivních hudebních skupin, kteří svou činností zastávají práva, vzdělání a popularizaci hudby v oblasti kulturního rozvoje. 

Čl. 3 Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou: Aktivně působit a spolupodílet se na vytváření legislativního, sociálního a finančního prostředí, příznivého pro fungování hudebního průmyslu v ČR. Podporovat a organizovat školení a vzdělávání manažerů další generace, za účelem zdokonalení.

Podporovat celé široké spektrum hudebního průmyslu a profesionalitu v jeho rámci Uznání hudebního průmyslu jako podstatného přínosu do ekonomiky státu Podporovat korektnost a transparentnost v hudebním managementu Profesionalizace méně zkušených či začínajících členů. Zapojení inovativních technologií a business modelů do manažerských konceptů vysílání členů rady na mezinárodní hudební konference, showcase festivaly, mezinárodní setkání IMMF a lokálních organizací MMF.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, workshopy)

 • Diskuze a prosazování společných cílů ve spolupráci s příslušnými státními či evropskými orgány

 • Networking (propojování kontaktů) a reprezentace na mezinárodních setkáních

Získání opory k obhájení svých zájmů a pozic, potřebných pro komunikaci s ostatními účastníky kreativního průmyslu všeobecně.

Čl. 5 Členství ve spolku

Příklad: Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky formou vyplnění formuláře na internetu. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, telefonické spojení, e-mailovou adresu, jeho dosavadní a současné zkušenosti s managementem interpretů a uhrazením ročního členského poplatku ve výši 1000,- Kč. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky a jeho relevantnost schvaluje alespoň prostá většina členské schůze představenstva formou hlasování a zavedením do zápisu z členské schůze. 

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku (včetně volby rady spolku a možnosti být zvolen do tohoto orgánu)

 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

 • podílet se na analýze dat, spojených se zájmy hudebních manažerů

 • sdílet zkušenosti a informace

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy

 • doložit alespoň 1x ročně účast na oficiálním setkání pořádaném MMF-CR

 • doložit alespoň 1x ročně účast na workshopu pod záštitou MMF-CR

 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

 • uhradit jednou ročně členský příspěvek 1.000,-

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní žádné z aktivit spolku.

Čl. 7 Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je schůze rady, která se schází nejméně čtyřikrát ročně, aby:

 • schválila případné změny stanov

 • řídila činnost spolku mezi členskými schůzemi

 • zvolila na pětileté funkční období předsedu, sekretáře a pokladníka spolku, případně tyto orgány spolku odvolala,

 • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období

 • určila koncepci činnosti spolku na další období

 • stanovila výši členských příspěvků

 • schválila rozpočet spolku na příští období

 • zvolila čestné členy spolku

 • rozhodla o vyloučení člena spolku

 • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

 • vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

Rada spolku přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

Rada spolku je sedmičlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

Rada spolku je volena členy spolku na členské schůzi jednou za pět let a to na pětileté funkční období. Musí být zvoleno sedm členů rady, kteří poté ze svých řad zvolí předsedu, sekretáře a pokladníka. Členové rady, kteří nebyli zvoleni předsedou, jsou automaticky místopředsedy spolku.

Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.

Předseda a místopředseda spolku jsou jeho statutárními orgány. Předseda nebo místopředseda zastupují spolek ve všech věcech samostatně. Jejich funkční období je pětileté. Předseda je volený radou spolku.

Čl. 8 Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. v případě zániku spolku budou jeho finanční prostředky věnovány organizaci podporující českou hudební scénu.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

© MMF - Music Manager Forum

bottom of page